گردشگری و خرید در منطقه آزاد

چهارشنبه
۱۰/۱۳

۱۲ °C  ۵ °C
پنجشنبه
۱۰/۱۴

۱۴ °C  ۶ °C
جمعه
۱۰/۱۵

۱۴ °C  ۷ °C
شنبه
۱۰/۱۶

۱۲ °C  ۸ °C
یکشنبه
۱۰/۱۷

۱۱ °C  ۴ °C
دوشنبه
۱۰/۱۸

۱۳ °C  ۴ °C
سه شنبه
۱۰/۱۹

۱۶ °C  ۶ °C
چهارشنبه
۱۰/۲۰

۱۳ °C  ۶ °C
پنجشنبه
۱۰/۲۱

۱۴ °C  ۷ °C
جمعه
۱۰/۲۲

۱۲ °C  ۶ °C