گردشگری و خرید در منطقه آزاد

شنبه
۰۵/۲۷

۳۱ °C  ۲۳ °C
یکشنبه
۰۵/۲۸

۲۷ °C  ۲۲ °C
دوشنبه
۰۵/۲۹

۲۴ °C  ۱۹ °C
سه شنبه
۰۵/۳۰

۲۶ °C  ۲۱ °C
چهارشنبه
۰۵/۳۱

۲۷ °C  ۲۲ °C
پنجشنبه
۰۶/۰۱

۲۹ °C  ۲۱ °C
جمعه
۰۶/۰۲

۳۰ °C  ۲۲ °C
شنبه
۰۶/۰۳

۲۹ °C  ۲۲ °C
یکشنبه
۰۶/۰۴

۲۹ °C  ۲۳ °C
دوشنبه
۰۶/۰۵

۲۹ °C  ۲۲ °C