گردشگری و خرید در منطقه آزاد

سه شنبه
۰۶/۲۷

۲۷ °C  ۲۱ °C
چهارشنبه
۰۶/۲۸

۲۳ °C  ۲۱ °C
پنجشنبه
۰۶/۲۹

۲۳ °C  ۱۹ °C
جمعه
۰۶/۳۰

۲۶ °C  ۱۹ °C
شنبه
۰۶/۳۱

۲۷ °C  ۱۹ °C
یکشنبه
۰۷/۰۱

۲۸ °C  ۲۰ °C
دوشنبه
۰۷/۰۲

۲۷ °C  ۲۰ °C
سه شنبه
۰۷/۰۳

۲۸ °C  ۲۰ °C
چهارشنبه
۰۷/۰۴

۲۶ °C  ۱۹ °C
پنجشنبه
۰۷/۰۵

۲۶ °C  ۱۹ °C