گردشگری و خرید در منطقه آزاد

پنجشنبه
۰۳/۰۳

۲۹ °C  ۱۹ °C
جمعه
۰۳/۰۴

۲۹ °C  ۱۹ °C
شنبه
۰۳/۰۵

۳۰ °C  ۲۰ °C
یکشنبه
۰۳/۰۶

۲۲ °C  ۱۷ °C
دوشنبه
۰۳/۰۷

۲۵ °C  ۱۷ °C
سه شنبه
۰۳/۰۸

۲۶ °C  ۱۷ °C
چهارشنبه
۰۳/۰۹

۲۴ °C  ۱۷ °C
پنجشنبه
۰۳/۱۰

۲۷ °C  ۱۸ °C
جمعه
۰۳/۱۱

۲۸ °C  ۱۹ °C
شنبه
۰۳/۱۲

۲۸ °C  ۱۹ °C